ទាញយកកម្មវិធីតាម

វិធីស្វែងរកលេខសម្ងាត់មកវិញ

សម្រាប់កម្មវិធី

1. ចុចលើភ្លេចលេខសម្ងាត់

មកទំព័រចូលគណនី រួចចុចភ្លេចលេខសម្ងាត់


 

2. ជ្រើសរើសវិធីបញ្ជាក់

ជ្រើសរើសបញ្ជាក់តាមតាមរយៈអ៊ីម៉ែលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3. បញ្ចូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ4. លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់

ចុចលើពាក្យផ្ញើកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបញ្ចូលនូវលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់5. ប្ដូរលេខសម្ងាត់

បញ្ចូលនូវលេខសម្ងាត់ថ្មី រួចចុចយល់ព្រមជាការស្រេច។សម្រាប់គេហទំព័រ

1. ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកសូមចុចភ្លេចលេខសម្ងាត់នៅលើទំព័រចូល។


 

2. ជ្រើសរើសការបញ្ជាក់តាមរយៈអ៊ីម៉ែលលេខទូរស័ព្ទពេលបញ្ជាក់បានសម្រេចហើយ ផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ថ្មីជាការស្រេច។