ទាញយកកម្មវិធីតាម

ជំនាញក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលពីគេហទំព័រ

1. T Mall


1) ទំព័រមើលផលិតផល៖
2) ទំព័រមើលព័ត៌មានលម្អិតរបស់ហាង៖


3) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល៖
2.ផលិតផលតាបៅ (Taobao)1) ទំព័រមើលផលិតផល៖2) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល៖
3) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតអំពីហាង៖3. ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបា (១៦៨៨)1) ទំព័រមើលផលិតផល៖
2) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល៖
3) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតអំពីហាង៖
4.ជីងដុង (JD.com)1) ទំព័រមើលផលិតផល៖
2) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល៖
3) ទំព័រព័ត៌មានលម្អិតអំពីហាង៖