ទាញយកកម្មវិធីតាម

ការពិពណ៌នាស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញបន្ត

1.【រង់ចាំចូលឃ្លាំង】៖ កញ្ចប់ទំនិញមិនទាន់ទៅដល់ឃ្លាំងក្វាងចូវនៅចិន​។


2.បានដឹកមកកម្ពុជាកញ្ចប់ទំនិញទៅដល់ឃ្លាំងចិន និងចាប់ផ្ដើមដឹកជាអន្តរជាតិ។


3.បញ្ជីដឹក--មិនទាន់ទូទាត់ ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិមិនទាន់ទូទាត់ ។


4.បញ្ជីដឹក--បានទូទាត់ បានទូទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិ ។


5.បញ្ជីដឹក--ដល់ឃ្លាំងមិនទាន់ទូទាត់ទំនិញបានដល់ឃ្លាំងនៅកម្ពុជា រង់ចាំអតិថិជនទូទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិ។


6.បញ្ជីដឹក--ដល់ឃ្លាំងបានទូទាត់ទំនិញបានដល់ឃ្លាំងនៅកម្ពុជា បានទូទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិ។


7.បញ្ជីដឹក--បានចេញពីឃ្លាំង ទំនិញកំពុងដឹកជញ្ជូនឬបានភ្ញៀវមកទទួលយកហើយ។


8.បញ្ជីដឹក--បានទទួលទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ថាបានទទួលទំនិញ។


9.បញ្ជីដឹក--បញ្ជីមោឃៈបញ្ជីដឹកនេះមិនមានទេ។