ទាញយកកម្មវិធីតាម

ហេតុអ្វីត្រូវបំពេញលេខភ័ស្តុភារ

សម្រាប់កម្មវិធី

នៅពេលដែលលេខបញ្ជាដឹកជញ្ជូនត្រូវបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវ កញ្ចប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយ យើងអាចត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកទំនិញក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីធានាថាការផ្ទេរការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលបានចុះហត្ថលេខាអាចត្រូវបានពិនិត្យចូលឃ្លាំងបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា អ្នកត្រូវបំពេញលេខបញ្ជាទិញដឹកជញ្ជូន ដែលដឹកជញ្ជូនដោយអ្នកលក់នៅក្នុងទំព័រព័ត៌មានលំអិតនៃការបញ្ជាទិញ។

ប្រតិបត្ដិការ: ទំព័រដើមកម្មវិធី - ការដឹកជំនួស - ព័ត៌មានបញ្ជីដឹក - បំពេញលេខដឹកអីវ៉ាន់និងព័ត៌មានកញ្ចប់

 


បើទំនិញអ្នកមិនមានលេខដឹកជញ្ជូនទេ លោកអ្នកត្រូវសរសេរនូវព័ត៌មានដែល eontop ត្រូវការ(ET-ឈ្មោះអតិថិជន លេខទូរស័ព្ទ)នៅលើផ្នែកក្រៅនៃកញ្ចប់អីវ៉ាន់របស់អ្នក បើមិនដូច្នេះទេទំនិញលោកអ្នកអាចនឹងបាត់បង់។

ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលវេលាដើម្បីដាក់បញ្ជាទិញទេ ប៉ុន្តែកញ្ចប់អីវ៉ាន់ផ្ទេរទំនិញរបស់អ្នកបានមកដល់ឃ្លាំង eontop ក្វាងចូវ នោះខាងឃ្លាំងនឹងបដិសេធទទួលយកកញ្ចប់អីវ៉ាន់របស់អ្នក។


សម្រាប់គេហទំព័រ

នៅពេលដែលលេខបញ្ជាដឹកជញ្ជូនត្រូវបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវ កញ្ចប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយ យើងអាចត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកទំនិញក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីធានាថាការផ្ទេរការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលបានចុះហត្ថលេខាអាចត្រូវបានពិនិត្យចូលឃ្លាំងបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា អ្នកត្រូវបំពេញលេខបញ្ជាទិញដឹកជញ្ជូន ដែលដឹកជញ្ជូនដោយអ្នកលក់នៅក្នុងទំព័រព័ត៌មានលំអិតនៃការបញ្ជាទិញ។

 

ប្រតិបត្ដិការ: មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ខ្លួន - ការដឹកជំនួស - ព័ត៌មានកញ្ចប់ - បំពេញលេខដឹកអីវ៉ាន់

 


បើទំនិញអ្នកមិនមានលេខដឹកជញ្ជូនទេ លោកអ្នកត្រូវសរសេរនូវព័ត៌មានដែល eontop ត្រូវការ(ET-ឈ្មោះអតិថិជន លេខទូរស័ព្ទ)នៅលើផ្នែកក្រៅនៃកញ្ចប់អីវ៉ាន់របស់អ្នក បើមិនដូច្នេះទេទំនិញលោកអ្នកអាចនឹងបាត់បង់។

ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលវេលាដើម្បីដាក់បញ្ជាទិញទេ ប៉ុន្តែកញ្ចប់អីវ៉ាន់ផ្ទេរទំនិញរបស់អ្នកបានមកដល់ឃ្លាំង eontop ក្វាងចូវ នោះខាងឃ្លាំងនឹងបដិសេធទទួលយកកញ្ចប់អីវ៉ាន់របស់អ្នក។