ទាញយកកម្មវិធីតាម

របៀបបំពេញអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន

សម្រាប់កម្មវិធី

1. ចូលទៅទំព័រដើមនៃកម្មវិធី រួចចុចលើជួយដឹក

 


2. ចម្លងព័ត៌មានអាសយដ្ឋានប្រទេសចិន (អាសយដ្ឋានជួយដឹក)រួចដាក់ទៅក្នុងតារាងអាសយដ្ឋានទទួលទំនិញនៃកម្មវិធីថាវប៉ាវជាការស្រេច។សម្រាប់គេហទំព័រ

1. បើកគេហទំព័រហើយចុចលើ ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនៅខាងលើដើម្បីមើល អាសយដ្ឋានឃ្លាំង

 


2. ចម្លងព័ត៌មានអាសយដ្ឋានឃ្លាំងរួចដាក់នៅក្នុង តារាងអាសយដ្ឋានទទួលទំនិញប្រទេសចិន ជាការស្រេច ។