ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

អញ្ជើញមិត្តភក្តិ ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Eontop Mall ទទួលបានគូប៉ុង 200ពិន្ទុ

1.សម្រាប់អតិថិជនចាស់ក៏អាចទទួលបានគូប៉ុង200ពិន្ទុ បានដែលគ្រាន់តែណែនាំមិត្តភក្ដិអោយដោនឡូតនិងធ្វើការចុះឈ្មោះជាការស្រេច។

2.របៀបអញ្ជើញមិត្តភក្តិ ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Eontop Mall ទទួលបានគូប៉ុង 200ពិន្ទុស្មើនិងទឹកប្រាក់1$ ដែលអាចប្រើប្រាស់ទូទាត់ជាមួយថ្លៃដឹកអន្តរជាតិបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

អ្នកប្រើប្រាស់ Eontop Mall ទាំងអស់អាច ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Eontop Mallចុចពាក្យ【ជួយដឹក】ហើយផ្ញើរ【លេខរៀងរបស់អ្នកណែនាំ】-- ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាការស្រេច។

របៀបអញ្ជើញមិត្តភិក្ករបស់អ្នកអេាយប្រើប្រាស់Eontop Mall ៖

Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=mhvelCZEWkY