ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

អញ្ជើញមិត្តភក្តិ ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Eontop Mall ទទួលបានគូប៉ុង $1/សន្លឹក

1.សម្រាប់អតិថិជនចាស់ក៏អាចទទួលបានគូប៉ុង$1 បានដែលគ្រាន់តែណែនាំមិត្តភក្ដិអោយដោនឡូតនិងធ្វើការចុះ
ឈ្មោះជាក៏ស្រេច។ ណែនាំមិត្តភក្តិ 2នាក់ = $2 ចុះ 10 នាក់ មិនទទួលបាន $10 បាត់ហើយ។

 
2.របៀបអញ្ជើញមិត្តភក្តិ ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Eontop Mall ទទួលបានគូប៉ុង $1/សន្លឹក ដែលអាចប្រើប្រាស់ទូរទាត់ជាមួយថ្លៃដឹកអន្តរជាតិបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

អ្នកប្រើប្រាស់ Eontop Mall ទាំងអស់អាច ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Eontop ចុចពាក្យ【ជួយដឹក】ហើយផ្ញើរ【លេខរៀងរបស់អ្នកណែនាំ】-- ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការទៅចុះឈ្មោះជាការស្រេច។