ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិដោយឥតគិតថ្លៃលើការបញ្ជាទិញដំបូងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី

1. អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីដែលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ហើយប្រើសេវាកម្មរបស់អ៊ីនថបម៉លជាលើកដំបូង និងមានការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញដំបូងក្រោម ៣ គីឡូនិងគិតថ្លៃធម្មតាចាប់ពី ៣ គីឡូឡើងទៅ។

2.ក្នុងកំឡុងពេលនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខកូដអញ្ជើញ (ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីរបៀបពិនិត្យមើលលេខកូដអញ្ជើញទេ អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់សេវាកម្មអតិថិជន) ។ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះជោគជ័យហើយ អ្នកនិងទទួលបានប័ណ្ណដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ ១ ដុល្លារផងដែរ។ ហើយអ្នកក៏អាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ1%ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានអញ្ជើញដោយសារការបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិ។