ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិតាមបណ្តាខេត្ត ១ ដុល្លារ/គីឡូក្រាម

1. គណនាតាមទម្ងន់ (ទំងន់មាឌនិងទំងន់ជាក់ស្តែងត្រូវបានគេហៅថាទំងន់សរុប) ទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្តាខេត្តដទៃទៀតគឺ ១ ដុល្លា/គីឡូនិងក្រុងព្រះសីហនុ (មានឃ្លាំងសម្រាប់យកខ្លួនឯង) គឺ ១.៥ ដុល្លា/គីឡូ។

2. ប្រសិនបើទំនិញមានទំហំធំ គឺត្រូវគិតជាម៉ែត្រគូប 175 ដុល្លារ/ម៉ែត្រគូប សម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្តាខេត្ត ប៉ុន្តែក្រុងព្រះសីហនុ (មានឃ្លាំងសម្រាប់យកខ្លួនឯង) គឺ 200 ដុល្លារ/ម៉ែត្រគូប ។