ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ


សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែល ដោនឡូត និងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អេបរបស់ Eontop Mall នោះអ្នកនឹងទទួលបានគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ 2$ភ្លាម ៗដែលអាចប្រើប្រាស់ទូរទាត់ជាមួយថ្លៃដឹកអន្តរជាតិបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។


*របៀបទាញយកគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃយកមកប្រើប្រាស់៖

-ជំហានទី១៖ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែក Customer Service   ដើម្បីទទួលបានលេខសម្ងាត់គូប៉ុង​

-ជំហានទី២៖ បើកចូលវេបសាយឬកម្មវិធី Eontop Mall​ចុច   ពាក្យ [ខ្ញុំ] ​រួចស្វែងរកពាក្យ [គូប៉ុង] បន្ទាប់មកយកលេខ
 សម្ងាត់គូប៉ុងបំពេញចូលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពចុងក្រោយចុច ពាក្យ [ ធ្វើឲ្យសកម្ម ] ជាការស្រេច។

-ជំហានទី៣៖ គូប៉ុងដែលយកមកធ្វើសកម្មភាពហើយអាច​ប្រើ ប្រាស់កាត់កងជាមួយថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។