ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

​​​​​​​​           ​  របៀបទិញទំនិញពីចិននៅក្នុងកម្មវីធី អ៊ីនថប (Service Fee 0%) តាមលំនាំរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

***វីដេអូទាក់ទងពីរបៀបទិញអីវ៉ាន់តាម អ៊ីនថប : 

https://www.youtube.com/watch?v=OkPLiJw14oQ

1.បើកចូលវេបសាយឬកម្មវិធី Eontop Mall [ស្វែងរកទំនិញតាមរយ:លីង] [វាយឈ្មោះទំនិញ] ឬក៏ឆែកក្នុងប្រភេទទំនិញនីមួយៗ ដែលអ្នកចង់ទិញ ចុចលើ [ស្វែងរក]

2.ស្វែងរកទំនិញឃើញហើយ ចុចលើ [ថែមទៅរទេះ] ជ្រើសរើសពណ៌ ចំនួននៃទំនិញ រួចចុច [ថែមទៅរទេះទំនិញ]

3.រើសយកសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ (ដូចជាធានារ៉ាប់រង ដឹកជញ្ជូនជាដើម)

4.រួចបំពេញនូវអាសយដ្ឋានទទួលទំនិញក្នុងស្រុកខ្មែររបស់អ្នក បន្ទាប់មកចុចលើ [បញ្ជាក់ការដាក់ស្នើ]

5.ផ្ទៀងផ្ទាត់នូវព័ត៌មានការបញ្ជាទិញ រួចចុច [ទូទាត់] ថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗក្នុង Eontop Mall App .