ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

របៀបវេចខ្ចប់ទំនិញបញ្ចូលគ្នាតាម Eontop Mall


Link : https://www.youtube.com/watch?v=vvharZrWqTs

ជំហានទី១៖ បើកចូលគេហទំព័រ eontop: https://www.eontop.com.kh/ ឬ App 
Eontop Mall រួចចុចលើ [ជួយដឹក]

ជំហានទី២៖បំពេញព័ត៌មានកញ្ចប់ដែលអ្នកត្រូវការឲ្យយើងខ្ញុំជួយដឹកឲ្យហើយរួចគឺអាចដាក់ស្នើម្ដងច្រើនបំផុត10កញ្ចប់អីវ៉ាន់ខុសគ្នា ដោយការដាក់ស្នើរួមគ្នាម្ដងឲ្យហើយគឺប្រព័ន្ធនឹងបង្រួមកញ្ចប់ជូនស្វ័យប្រវត្តិ
ជំហានទី៣៖ រើសយកសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ(ដូចជាធានារ៉ាប់រង ដឹកជញ្ជូនជាដើម)រួចបំពេញនូវអាសយដ្ឋានទទួលទំនិញក្នុងស្រុកខ្មែររបស់អ្នបន្ទាប់មកចុចលើ [ដាក់ស្នើ]​ជាការស្រេច។