ការទិញទំនិញតាមច្រកតែមួយសម្រាប់ទំនិញធំ ៗ

បង្រៀនទិញទំនិញដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រចិនទទួលបានតម្លៃបោះដុំ តាមរយៈAppល្បីជាច្រើនដូចជា៖
Taobao : https://www.taobao.com
Tmall : https://www.tmall.com
1688 : https://www.1688.com
JD : https://www.JD.com
*តម្លៃដឹកជញ្ជូនត្រឹមតែ $1/kg ប៉ុណ្ណោះ

*អាចខ្ចប់ចូលគ្នាបានដល់ទៅ10កញ្ចប់
*ការដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័ស សេវាកម្មល្អ ធានាសុវត្ថិភាព